De Slijperij, gevestigd aan de Uilenkamp 27, 3972 XN te Driebergen-Rijsenburg met met als bezoekadres Nassaulaan 25, 3971 HC te Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Uilenkamp 27
3972 XN Driebergen-Rijsenburg
Tel: +31 6 800799
e-mail: sander@deslijperij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Slijperij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Slijperij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Slijperij neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Slijperij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Slijperij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. NAW-gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn voor de uitvoering en/of betaling van de opdracht. Gegevens die eventueel nodig blijven voor wettelijke verplichtingen, worden maximaal 7 jaar bewaard en niet anders dan voor die doeleinden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Slijperij verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Slijperij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij De Slijperij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die De Slijperij van u heeft in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sander@deslijperij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Slijperij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Slijperij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De Slijperij via sander@deslijperij.nl.